Fikri-cümbuş logo


KURUM İÇİ İLETİŞİM

KURUM İÇİ İLETİŞİM

Kurumların hedef grupları temelde kurum içi ve kurum dışı olmak üzere ikili ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu gruptan içte olanlar, kurumun çalışanlarıdır ve kurumu hem içten, hem de dıştan gözlemledikleri için kurum açısından oldukça önemli bir etkiye sahiptirler. Kurum içi iletişimin muhatabı olan bu hedef kitle üzerinde bir imaj oluştuğunda bu, kendi çalışma ilişkilerini ve kendi çevrelerini dolayısıyla da dış hedef kitleyi de etkileyeceklerdir (Okay, 2000; 177). Çalışanlar kurumun en değerli varlığıdır. Çalışanlar kurumlarına minnettarlık duyduklarında topluma pozitif duydular gönderirler. Sonuç olarak çalışanlar arasında iyi niyeti ortaya çıkarmak önemlidir. İletişim bu yönde bir etki yapması açısından önemli bir araçtır (Gray, 1986; 116).

 

1988 yılında Almanya’da yapılmış olan bir araştırmaya göre işlerinden memnun olan çalışanla-rın %82’si kendilerini kurumları hakkında her zaman için “çok iyi” bilgilendirilmiş olarak hisset-mektedirler. Buna karşın işinden memnun olmayan kişilerin %77 si kurumlarından yeterli bilgi alama-dıklarını vurgulamışlardır. Bu araştırma sonuçları, kurumun çalışanlarının verimliliklerinin artması için kurum içi iletişimin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir (Okay, 2000; 177).Dahili iletişim sık sık kurum içi halkla ilişkiler veya insan ilişkileri şeklinde de kullanılmaktadır. Halkla ilişkiler bir bakıma toplum içinde belirli gruplarla insancıl ilişkilerin geliştirilme sanatıdır. İnsan ilişkilerinin temel amacı kurumda “mekanik ve ekonomik” insan yerine “mutlu ve sosyal insan” imajını yaratmaktır. Halkla ilişkiler ise mutlu bir çevre amacını güder. Çevrede yer alan kişi ve kuruluşlarla uyumlu ve olumlu ilişkiler kurmak, insan, toplum bütünleşme-sini yaratmak, halkla ilişkilerin temel amacıdır. Bu yapısıyla “mutlu insan” sloganını benimseyen insan ilişkileri ile “mutlu çevre” yaratmak isteyen halkla ilişkilerin özetle birleştikleri görülür (Sabuncu oğlu, 1998; 18).

 

Halkla ilişkiler ile insan ilişkileri arasındaki başlıca ortak nokta ise saptadıkları hedefin ve geri bildirim sürecinin benzerliğidir. Her ikisi de kuru-mun hedef kitlesinde hem iç, hem de dış grupları dikkate alır. İnsan ilişkileri daha çok iç grubu hedef alır (Rodwell, Klenzle, Shodur, 1998;273-298).

 

Kurum içi iletişimde çalışanlara organizas-yonun amaçları, felsefesi, hakkında bilgiler verilme-lidir. Kurum içi iletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar şunlardır: (Okay, 2000; 178-181).

 

 • Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya çapraz ve dışa dönük akışının tespit edilmesi (Sabuncu oğlu, Tüz, 1998; 60-67).
 • Kuruluştaki olumlu yada olumsuz tüm gelişme-ler hakkında çalışanları haberdar etmek.
 • Kuruluşun planlaması, hedefleri, pazarlama ve reklam hedefleri hakkında çalışanları bilgilen-dirmek
 • Kuruluşun yayın araçları yolu ile çalışanları bilgilendirmek
 • Kararların alınmasına çalışanların katılması
 • Kuruluş içinde görüşlerini bildirme olanağının varlığı
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmeleri
 • İyi bir çalışma durumunda çalışanın övülmesi ve takdir edilmesi
 • Üstün başarıları parasal olarak ödüllendirmek
 • Düzenli kuruluş toplantıları yapmak
 • Çalışanların aileleri ile ilişkilere girmek ve kurum aile bütünleşmesini sağlamak
 • Çalışanlara yönelik olarak geliştirilmiş olan iletişimin şu noktaları kapsamalıdır: (Oktay, 1998; 182).
 • Çalışanların morallerinde ve çalıştıkları kuruma karşı olan tutumlarında olumlu ve fark edilir bir biçimde düzelme ve pozitif bir yaklaşım sağlaması.
 • Kurumun kendisi ve hedefleri konusunda bilgi ve anlayış düzeyinde gelişme.
 • Kurum içerisindeki gruplar arasında anlamazlık ve çıkar çatışması durumlarında azalma.
 • Üretkenliğin ve motivasyonun artması.

 

Çalışanlara yönelik iletişimin temel görevi; kurumsal felsefenin, kurumsal amaç ve düşüncelerin iletilmesidir. Kurum imajı kavramı içerisinde çalı-şanlara yönelik iletişimin çift anlamı söz konusudur;

 

Birinci anlamı; tüm diğer iletişim şekilleri kuruluşun tanınması için hizmet eden kurumlar dahili iletişim aracılığıyla kendilerini çalışanlarına tanıtmak, göstermek isterler. Böylece çalışanlar kurumun hedefleriyle ve dolaysıyla kurumla bütün-leşeceklerdir. Çalışanlara yönelik iletişim kısmen dışa yönelik olduğunda da yeni çalışanların kazanıl-ması için önemli bir yardım sağlayacaktır (Feldman, 1987;21).

 İkinci anlamı ise; çalışanlara yönelik iletişim (çalışanlar tarafından etkilenen) kurumsal davranış için bir temel oluşturacaktır. Çalışanlara iletilen bilgiler ne kadar iyi, makul ve ikna edici olursa onların kurum ile bütünleşmeleri ve dolayısıyla daha verimli olmaları sağlanacaktır.

Dahili iletişimde kullanılacak çok sayıda araç mevcuttur.Bu araçları şöyle sıralayabiliriz: (Sabun-cuoğlu, Tüz, 1998; 68-71).

2015-02-25 12:04:33 Tarihinde Yayınlandı